O nás

Výroba betónových zmesí má v našej spoločnosti už dlhoročnú tradíciu. Od roku 1991 prevádzkujeme betonárku v Jelke a od roku 2002 aj v Šamoríne. Kapacita nášho výrobného zariadenia i dopravných prostriedkov nám umožňuje v prípade potreby vyrábať vyše 600 m3 betónu do 12 hod. 

Okrem základného sortimentu čerstvého betónu tried C8/10 až C35/45 (podl'a STN EN 206-1), vodotesného betónu (podľa STN EN 12390-8), vyrábame i betóny prevzdušnené XF2 az XF4, betóny s drôtikmi, resp. vláknami, CBGM (stabilizácia), CB3 a CB4 (cestný betón) a betóny s vlastnosťami, ktoré si stanoví zákazník. 

Naďalej investujeme značné finančné prostriedky do kvality produkcie, obnovy výrobného zariadenia, strojného a automobilového parku a zvyšovania kvalifikácie našich zamestnancov. Sme si vedomí, že len tak môžeme úspešne súťažiť so zahraničnými spoločnosťami a uchádzať sa o dôveru štátnych i súkromných investorov.

Transbeton
Transbeton
Transbeton
Transbeton
Transbeton
Transbeton
Certifikáty